Pozvánka na valnou hromadu

15. 11. 2022 kategorie: valná hromada
Serdar Altinbas
Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika
Figen Aslan Tandogan
Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika
 
 
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti
F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)
 
Vážení akcionáři,
v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 16. prosince 2022 v 11:00 v sídle Společnosti.
 
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatele – navrženi: Mustafa Türkmen, nar. 6. ledna 1945, bytem Karla IV. 402, 252 19 Drahelčice - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - zapisovatel
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2021, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření za rok 2021:
Společnost dosáhla v roce 2021 záporného hospodářského výsledku, a to – 952.110,34.
Řádná účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích za rok 2021 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.
 
6. Závěr
Návrhy usnesení valné hromady:
Ad 2) Návrh usnesení:
Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Mustafa Türkmen – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Ing. Josef Doseděl - zapisovatel.
Odůvodnění:
Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.
 
Ad 4) Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2021, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.
Odůvodnění:
Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.
 
Ad 5) Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.
Odůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.
Příloha:
  • Účetní závěrka za rok 2021
Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.