Pozvánka na valnou hromadu

11. 11. 2022 kategorie: valná hromada
Serdar Altinbas
Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika
 
Figen Aslan Tandogan
Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika
 
 
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti
 
F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)
 
 
 
 
Vážení akcionáři,
v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 16. prosince 2022 ve 13:00 v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské na adrese Plaská 623/5, 150 00 Praha 5.
 
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatelky – navrženi: Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá, advokát ČAK 13299, Plaská 623/5, 150 00 Praha 5 - zapisovatelka
 
3. Změna článku 2 Stanov společnosti  „Předmět podnikání“
4. Změna článku 22 Stanov společnosti  „Jednání za společnost“
5. Závěr
 
Návrhy usnesení valné hromady:
 
Ad 2) Návrh usnesení:
Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Ing. Josef Doseděl – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá - zapisovatelka.
 
Odůvodnění:
Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.
 
Ad 3) Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov tak, že stávající článek 2 se nahrazuje článkem 2 v následujícím znění:
 
 
Čl. 2
Předmět podnikání
 
Předmětem podnikání společnosti je:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činností živnosti volné:
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Poskytování software, poradenství
  v oblasti informačních technologií,
  zpracování dat, hostingové
 a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost,
  zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Služby v oblasti administrativní
  správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 
Odůvodnění:
Zákon dosud společnostem umožňoval ve svých stanovách a společenských smlouvách uvádět v případě volných živností jako předmět podnikání obecně „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
 
Nejvyšší soud ČR vydal dne 12.5.2021 usnesení sp.zn. 27 Cdo 3549/2020, dle kterého stanovy s tímto předmětem podnikání nejsou dostatečně konkrétní a je v nich potřeba jasně specifikovat obor jednotlivých činností volné živnosti. Podle Nejvyššího soudu ČR mají rovněž existující společnosti tento stav napravit a provést změnu stanov, v opačném případě k tomu mohou být vyzvány příslušným rejstříkovým soudem. Společnost tak uvádí stanovy do souladu s výše uvedeným usnesením Nejvyššího soudu ČR.
 
Ad 4) Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov tak, že stávající článek 22 se nahrazuje článkem 22 v následujícím znění:
 
 
Čl. 22
Jednání za společnost
 
1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý z členů představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k  vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
 
Odůvodnění:
Navrhovaná změna způsobu jednání za společnost umožní větší flexibilitu a variabilitu jednání.