Pozvánka na valnou hromadu

09. 12. 2021

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 11. ledna 2022 v 11:00 na adrese sídla Společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

 

  1. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

 

Výsledek hospodaření za rok 2020:

Společnost dosáhla v roce 2020 záporného hospodářského výsledku, a to – 727.850,32.

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o vztazích za rok 2020 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 4) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 5) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

 

  1. Závěr

 

Příloha:

  • Účetní závěrka za rok 2020